روش‌هایی پرداخت بیعانه و اجاره
زرین لینک (پرداخت مبلغ دلخواه)

از این طریق می‌توانید مبلغ بیعانه یا اجاره کامل را برای ما واریز نمایید

پرداخت
زرین لینک (بیعانه)

از این طریق می‌توانید مبلغ بیعانه برای رزرو اقامتگاه را واریز نمایید

پرداخت
لینک پرداخت IDPay

از این طریق می‌توانید مبلغ بیعانه یا اجاره کامل را برای ما واریز نمایید

پرداخت
لینک پرداخت pay.ir

از این طریق می‌توانید مبلغ بیعانه یا اجاره کامل را برای ما واریز نمایید

پرداخت
پرداخت مستقیم به حساب بانک ملی

کارت ملی: 6037997446105745
حساب ملی: 0343555837009
شبای ملی: IR940170000000343555837009
صاحب حساب: عارف نوروزی اباتری

پرداخت مستقیم به حساب بانک ملت

کارت ملت: 6104337848924641
حساب ملت: 5652332671
شبای ملت: IR890120010000005652332671
صاحب حساب: عارف نوروزی اباتری